Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja im. Ignacego Ponsetiego zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Monikę i Pawła Jarczewskich, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Ernest Kołcun, Daria Stojak-Kowalik s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 361 pod numerem repertorium 2151/2019 z dnia 3.04.2019 roku.

§ 2

 1. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2018 poz. 1491);
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450);
  3. Statutu Fundacji, zwanego dalej „Statutem”.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.
 4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 5. Fundacja nie jest związana z żadnym związkiem wyznaniowym ani partią polityczną.
 6. Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka.
 7. Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, wrażliwa na krzywdy i nieszczęścia osób bez względu na stan zdrowia fizycznego, psychicznego, poziom intelektualny i status społeczny.

§ 3

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
 4. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 4

 1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja im. Ignacego Ponsetiego, a skrócona nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Ponsetiego.
 2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego wraz z napisem wskazującym jej misję lub nazwę (sygnet, logotyp lub logo).
 4. Fundacja może używać pieczęci ze znakiem graficznym, nazwą Fundacji (sygnet, logotyp lub logo).
 5. Fundacja może mieć swoje święto, które ustanawia Zarząd Fundacji.

§ 5

Fundacja może nadawać godności honorowe, obejmować patronatem oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§ 6

Fundacja może:

 1. być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu i celu działania, a także przystępować z nimi do spółek handlowych;
 2. współpracować z innymi podmiotami na terenie Polski i poza jej granicami w celu realizacji celów oraz by wspomóc inne organizacje pożytku publicznego w realizacji ich celów, które są zbieżne z celami Fundacji;
 3. połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów;
  1. połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji;
  2. w sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd. Uchwała Zarządu w sprawie połączenia wymaga dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. tworzyć jednostki terenowe, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

Rozdział II

CELE I ICH REALIZACJA

§ 7

  

Celem fundacji jest:

 1. propagowanie wiedzy o wrodzonej stopie końsko-szpotawej i prawidłowym leczeniu tej wady;
 2. działalność charytatywna;
 3. ochrona i promocja zdrowia;
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie osób z wrodzoną stopą końsko-szpotawą i ich rodzin;
 5. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 8. działalność w zakresie ekologii;
 9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. promocja i organizacja wolontariatu;
 11. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a powołanej wyżej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. podejmowanie różnorakich działań edukacyjnych, wydawniczych, szkoleniowych;
 2. organizowanie i udzielanie pomocy leczniczej, charytatywnej, finansowej, prawnej, rzeczowej osobom dotkniętym wadą stopy końsko-szpotawej oraz ich rodzinom w kraju i za granicą;
 3. tworzenie dedykowanych grup wsparcia oraz miejsc umożliwiających integrację i wymianę doświadczeń;
 1. organizowanie i finansowanie imprez integracyjnych, sportowych, obozów, kolonii, wycieczek, konkursów dla osób z wrodzoną stopą końsko-szpotawą i ich rodzin;
 2. tworzenie i rozpowszechnianie artykułów, ułatwiających akceptację wady i jej leczenia;
 3. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych w kraju i za granicą przez organizowanie zbiórek zarówno w sieci Internet jak i tradycyjnie oraz pozyskiwanie darczyńców, sponsorów okolicznościowych i stałych, aplikowanie o środki zewnętrzne w kraju i za granicą;
 1. tworzenie oprogramowania związanego tematycznie z procesem leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej;
 2. współtworzenie dedykowanych leczeniu stopy końsko-szpotawej ambulatoriów, oddziałów, klinik oraz wspieranie tych instytucji;
 3. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności badawczej i prac rozwojowych we współpracy z placówkami oraz środowiskami medycznymi;
 4. ochronę praw pacjenta;
 5. tworzenie placów zabaw, stref aktywności fizycznej, stref relaksu rozwijających sprawność fizyczną osób z wrodzoną stopą końsko-szpotawą;
 6. promowanie ekologicznego stylu życia i ochrony środowiska;
 7. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a powołanej wyżej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 8. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i promowanie idei aktywnej społeczności lokalnej;
 9. współpracę z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami, placówkami medycznymi i firmami krajowymi i międzynarodowymi dla realizacji celów Fundacji;
 10. organizacja wolontariatu oraz jego rozwój poprzez szkolenia, warsztaty i spotkania.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§ 9

  

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”;
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 10

 RADA FUNDACJI

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Szczegółowe zasady działania Rady zawiera Regulamin Rady Fundacji.

§ 11

 1. Rada składa się z trzech do pięciu członków.
 2. Radę powołują Fundatorzy, a w przypadku śmierci (lub utraty zdolności do czynności prawnych) jednego z Fundatorów, Radę powołuje drugi Fundator. W przypadku śmierci drugiego Fundatora (lub utraty zdolności do czynności prawnych), Radę powołuje spadkobierca Fundatorów w linii prostej.

§ 12

 1. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie następuje z chwilą:
  1. upływu kadencji;
  2. odwołania członka Rady z pełnionej funkcji przez Przewodniczącego Rady lub członka Zarządu;
  3. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji;
  4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe;
  5. śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 3. Po wygaśnięciu kadencji członka, nie wyklucza się możliwości wybrania danej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

§ 13

 1. Przewodniczącego Rady, zwanego dalej „Przewodniczącym”, wybierają członkowie Rady w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów o wyborze decyduje jeden z Fundatorów.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

§ 14

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
 2. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia tej funkcji. W takiej sytuacji Fundator powołuje nowego członka Rady na ten czas.
 3. Członek Rady Fundacji nie może:
 4. być członkiem Zarządu;
 5. być likwidatorem Fundacji oraz być zatrudnionym w Fundacji jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat;
 6. być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkowie Rady nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

§ 15

 1. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek jednego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
 3. Posiedzenia Rady są zwoływane pisemnie w formie elektronicznego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków lub telefonicznie.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
 5. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków, w szczególności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady).
 6. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady.
 7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu Rady i być głosem doradczym, ale bez prawa do udziału w głosowaniu.
 9. Z przebiegu posiedzeń Rady spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.
 10. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, jednak mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

§ 16

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
 3. Nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
 4. Przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.
 5. Zatwierdzenie uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
 6. Zatwierdzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji.
 7. Ustalanie wraz z Fundatorem wynagrodzeń członków Zarządu oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją

na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych.

§ 17

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 3. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 18

ZARZĄD FUNDACJI

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 1. Członkowie Zarządu nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie.
 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Fundacji.

§ 19

 1. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu, zwany dalej Prezesem.
 2. Zarząd składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa, powołanych na czas nieokreślony.
 3. Fundator powołuje i odwołuje Prezesa i członków Zarządu.
 4. Członek Zarządu nie może łączyć tej funkcji z udziałem w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. istotnego naruszenia postanowień Statutu;
 2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu lub wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
 3. choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;
 4. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z Fundatorów;
 5. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub za przestępstwo skarbowe;
 6. śmierci członka Zarządu.
 1. Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu następuje drogą pisemną i wymaga zatwierdzenia przez członków Zarządu.

§ 20

Zasady działania Zarządu Fundacji:

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Posiedzenia są zwoływane pisemnie w formie elektronicznego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków lub telefonicznie.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków, w szczególności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Zarządu).
 6. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 8. Na wniosek jednego członka Zarządu oraz w sprawach personalnych, przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.
 9. Członek organu Fundacji, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem uzasadnienia.
 10. Z przebiegu posiedzeń Zarządu spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis wszystkich członków Zarządu.
 11. Zarząd może powoływać ciała doradcze w różnych sprawach związanych z zadaniami Fundacji.
 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 21

 1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, jednak mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
 2. Wynagrodzenie oraz wytyczne, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją określa Fundator oraz Przewodniczący Rady Fundacji.
 3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
 4. Umowy o pracę z pracownikami Zarządu, Rady i Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie działalnością Fundacji.
 2. Realizacja celów statutowych.
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
 4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 5. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 6. Uchwalanie wraz z Radą Fundacji regulaminów, zasad pracy i współpracy wewnątrz Fundacji jak i w stosunku do osób trzecich.

§ 23

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 2. Plany, o których mowa w § 22, pkt 1-3 niniejszego rozdziału Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
 3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

Rozdział IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 24

 1. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
 2. Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone na fundusz założycielski w kwocie 2000 zł w postaci wpłaty zadeklarowanej przez Fundatorów oraz przyszłe dochody Fundacji.
 3. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i zapisów;
  2. subwencji, dotacji, grantów;
  3. zbiórek publicznych;
  4. fundraisingu, mecenatu;
  5. dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych;
  6. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych oraz odsetek bankowych;
  7. 1% podatku dochodowego;
  8. umów sponsoringowych.
 4. Dochody osiągnięte przez Fundację będą przeznaczana na statutowe cele Fundacji określone w Rozdziale II, § 7 Statutu oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.
 5. Wszelkie środki pieniężne Fundacji mogą być przechowywane na jej rachunku bankowym bądź w kasie.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 7. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 8. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 9. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 10. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 11. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi w ramach Funduszy celowych podejmuje Zarząd.
 12. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 25

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w porozumieniu z Radą.
  Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 2. Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu i Rady na rzecz fundacji o zbliżonych celach.