Nasze cele

Nasze cele można niemalże zamknąć w trzech prostych słowach.

METODA PONSETIEGO JEST ZŁOTYM STANDARDEM LECZENIA STÓP KOŃSKO-SZPOTAWYCH. O ILE MEDYCYNA IDZIE DO PRZODU I WAŻNE SĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W ORTOPEDII, TO TU – W PRZYPADKU METODY PONSETIEGO – TRZEBA SIĘ ZATRZYMAĆ I SKUPIĆ NA PODSTAWIE, BEZ MODYFIKACJI I WPROWADZANIA ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ I NIEPOTRZEBNYCH DZIAŁAŃ NA STOPIE.

WIEDZA

Poprawna i dobra znajomość wady i leczenia jest wielkim wsparciem dla rodzica, którego dziecko zacznie leczenie, jest w jego trakcie lub je zakończyło.
Naszym celem jest przekazywanie wiedzy, jej poprawne wyjaśnianie, uwrażliwianie na szczegóły, które mają wpływ na całość leczenia. Świadomy i zaangażowany w leczenie rodzic oraz lekarz pełen wiedzy i empatii powinni tworzyć „QUALITY OF TREATMENT” – wysoką jakość leczenia.

WSPARCIE

Pozytywny obraz wady i leczenia motywuje rodzica do codziennej walki o zdrowie stóp jego dziecka. Najlepszym wsparciem dla rodzica jest drugi rodzic („parent to parent support”).
Naszym celem jest wsparcie rodziców (w różnych aspektach) na każdym etapie leczenia dzieci. Pragniemy także pomóc lekarzom i personelowi medycznemu rozwijać swoje umiejętności i poszerzać możliwości w kierunku leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Ponsetiego.

WSPÓŁPRACA

Wysokie standardy leczenia są celem, do którego chcemy i będziemy dążyć. Zmiana świadomości rodziców dotycząca leczenia i współpraca rodziców między sobą dają niesamowite owoce. Również relacja: rodzic – lekarz może dać dobre rezultaty, o ile obie strony chcą się rozwijać. I słuchać.
Naszym celem jest poprawa jakości leczenia poprzez podejmowanie dialogu z rodzicami i personelem medycznym w Polsce jednocześnie współpracując z wykwalifikowanymi ośrodkami dedykowanymi leczeniu wady, jak i z organizacjami o podobnym profilu.

CELAMI FUNDACJI SĄ TAKŻE:

1
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie osób z wrodzoną stopą końsko-szpotawą i ich rodzin

2
działalność charytatywna

3
ochrona i promocja zdrowia

4
działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

5
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

6
działalność w zakresie ekologii

7
promocja i organizacja wolontariatu

8
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

9
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a powołanej wyżej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
WESPRZYJ NAS!