Co to jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Niepełnosprawność jest pojęciem ogólnym, obejmującym upośledzenia, ograniczenia aktywności i ograniczenia uczestnictwa. Upośledzenie jest problemem w funkcjonowaniu lub strukturze ciała; ograniczenie aktywności jest trudnością napotkaną przez osobę w wykonywaniu zadania lub działania; natomiast ograniczenie uczestnictwa jest problemem doświadczanym przez jednostkę w zaangażowaniu się w sytuacje życiowe. Niepełnosprawność nie jest więc tylko problemem zdrowotnym. Jest to złożone zjawisko, odzwierciedlające interakcję między cechami ciała osoby a cechami społeczeństwa, w którym on żyje.

Światowa Organizacja Zdrowia

NIEPEŁNOSPRAWNE?

niepełnosprawność, znak, wózek inwalidzki, miejsce parkingowe

„Moje dziecko niepełnosprawne?” – trudno pomyśleć o swoim dziecku przez pryzmat niepełnosprawności, jeśli jest ono „właścicielem” jedynie stóp końsko-szpotawych. Być może budzi się w Tobie od razu potrzeba zaprzeczenia tej informacji. Przecież Twoje dziecko jest całkiem „normalne” – ma ręce, nogi, rozwija się prawidłowo, nie ma innych anomalii… ma TYLKO krzywe stopy.
Jednak gdy spojrzysz na to szerzej, to Twoje dziecko jest w pewien sposób niepełnosprawne.

Nie każde schorzenie i nie każda wada jest przyczyną niepełnosprawności, wymagającą poświadczenia tego stanu stosownym dokumentem. Istnieje cały wachlarz chorób, wad, które powodują, że pomimo trudności, dziecko nie posiada statusu osoby niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności. Patrząc na wrodzoną stopę końsko-szpotawą rzecz ma się nieco inaczej, czego wyjaśnienie znajdziesz niżej. Musisz jednak w tym wszystkim pamiętać, że…

STOPY KOŃSKO-SZPOTAWE TO WADA WRODZONA CAŁKOWICIE ULECZALNA.
OKRES GIPSOWANIA CZY STOSOWANIA SZYNY JEST TYMCZASOWY- NIE TRWA ON CAŁE ŻYCIE.PO POPRAWNIE PRZEPROWADZONYM LECZENIU TWOJE DZIECKO BĘDZIE W PEŁNI SPRAWNE, ALE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOŻE PRZYNIEŚĆ TOBIE I TWOJEMU DZIECKU WIELE UDOGODNIEŃ I UŁATWIEŃ!

Mimo, że stopy końsko-szpotawe to wada, która poprawnie leczona sprawia, że dziecko nie ma ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym i społecznym, to jednak przez pewien okres dziecko spełnia wszystkie trzy warunki, o których mówi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  • dziecko ma naruszoną sprawność psychiczną lub fizyczną – oznacza to, że poprzez swoją wadę ma pewne ograniczenia wynikające z wady samej w sobie (nieco inna budowa stopy, ryzyko nawrotu wady, konieczność stosowania specjalistycznego i dedykowanego sprzętu ortopedycznego). Nie oznacza to, że Twoje dziecko nie będzie mogło zdobywać medali w różnych dyscyplinach sportowych, ale będzie musiało włożyć w to być może więcej siły i energii w stosunku do swoich rówieśników. Wada sama w sobie stanowi pewien deficyt (ANATOMIA STOPY KOŃSKO-SZPOTAWEJ)
  • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy – wada nie redukuje się całkowicie po serii gipsowań i tenotomii. Wymaga uważności i monitorowania stanu leczenia do co najmniej 4 roku życia. Wada, jako patologia w budowie stopy, zostanie z dzieckiem do końca życia.
  • dziecko wymaga zapewnienia mu całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu – dziecko z wrodzoną stopą końsko-szpotawą ma wadę… wrodzoną. To już stanowi warunek. Ponad to z powodu stosowania specjalistycznego sprzętu ortopedycznego w konkretnym wymiarze godzin, wymaga nieco więcej opieki i uwagi, niż dziecko w tym samym wieku. Wymaga też częstszych wizyt kontrolnych oraz ciągłego monitorowania postępów leczenia.

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TO DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TWOJEGO DZIECKA, WYDANY PRZEZ UPRAWIONE DO TEGO INSTYTUCJE.

Dzięki orzeczeniu o niepełnosprawności masz więcej możliwości, by wspomóc rozwój Twojego dziecka, nieco odciążyć budżet domowy z racji wydatków poniesionych na rzecz leczenia Twojego dziecka czy zaopatrzenia go w specjalistyczny sprzęt.
Posiadając orzeczenie o niepełnosprawności, jako rodzic (lub opiekun dziecka niepełnosprawnego) możesz starać się o:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
  • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej
  • ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji (pociąg, samolot, komunikacja miejska), zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonamentu)
  • usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
  • w zakresie rehabilitacji społecznej – możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

KTO WYDAJE ORZECZENIE?

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane są przez dwie upoważnione do tego instytucje:

Jednostki te działają na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA WRAZ Z INNYMI DOKUMENTAMI?

Rodzic albo opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

KIEDY STARAĆ SIĘ O ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Im szybciej, tym lepiej – jest wtedy duża szansa, że otrzymasz więcej pomocy! Nie czekaj na zakończenie leczenia czy na pogorszenie się stanu zdrowia Twojego dziecka.

NA JAKI OKRES WYDAWANE JEST ORZECZENIE?

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony. Nie dłużej jednak niż do 16. roku życia. Gdy dziecko kończy 16 lat, przechodzi w inny system orzekania – na podstawie stanu jego zdrowia określa się stopnie niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, ciężki).
Trudno jest jednoznacznie określić na jaki okres Twoje dziecko otrzyma orzeczenie. Każda komisja podejmuje decyzje indywidualnie.

CZY ISTNIEJE LIMIT UNIEMOŻLIWIAJĄCY STARANIE SIĘ O ORZECZENIE?

Generalnie nie ma takiego limitu. Staranie się o orzeczenie o niepełnosprawności nie jest zarezerwowane tylko dla małych dzieci. Dzieci starsze mogą również mieć orzeczenie o niepełnosprawności, szczególnie wtedy, gdy ich leczenie przeciąga się w czasie, ze względu na nawroty, niepoprawne leczenie, które implikuje konieczność ponownego leczenia, operacje i zabiegi przywracające sprawność stopie.
Jednak musisz mieć świadomość, że złożenie potrzebnych dokumentów do zespołu orzekającego oraz stawienie się przed komisją orzekającą <strong>nie gwarantują</strong> przyznania orzeczenia u dzieci starszych.

WESPRZYJ NAS!